"| ர.

ஜட்டி பப்‌ னு சகா.

கண்டோர்‌ வியக்கும்‌ கவர்ச்சி ரும்‌ தன்‌

ட்‌

ப்‌

(ர

மடபரிமிம்‌

படி

பி

நிராவுத்‌ இரயில்‌.

வீரர்களுக்கு வரவேற்பு.

பஷ வத்தல்‌ நத மதக்‌ ஸ்‌ முன்னர்க்‌. இறவன்‌ என்றம்‌. அறு: கறிந்து நாம கதாகக அமைக என்னம்‌. சோக்தும்பேலு வேடிக்ககைகோ. வஞா்‌, முகழனைகக சபல அத்தத்தலே, சொக்கிக்‌ மம்பலரத்தனமான உண்மை. கம ப்பயர்்தனமாகத்‌ தெர்ல.

பலாலி பதாக அந்த கென்னை மாவணைதநிலேதான்‌ வரல்‌ அர. கழ்‌. அடும்‌ எனறு: இந்த பந்தத்தின்‌. வண்மை ஏற்ப அப்ப,

ஜன

ரய டம தைய,

கல்கி

காருசாடக்கம்‌.

யாக, கடி1* - ககா ஓட்டுக்‌ கொடுத்தவ... தங்கை தேய்க்க செய்திப்‌ படங்கள்‌ கெனருட்‌ செல்வர்‌.

வப்‌ பக்கம்‌ ்‌

பனியால்‌ தமது கட பி -

பக்ால்‌ சம்‌ அவ தா பம பப தன்‌ பட்ட.

கலால்‌ லேலின 0 கண்‌ இல்‌ என்ன்‌ கதம்‌ கடின சமலும்‌ கற்பக.

அனைவரைபும்‌ 9சிவர்ந்திழுக்கும்‌. தங்கள்‌

நத்சம்‌.

கயவடிவ வைய

தடு தகனம்‌ மேத.

€ட்டுக்‌ கொடுத்துவிட வேண்டும்‌ ம்‌

சத்திய. தரம... பராக்ரெமத்தால்‌... காந்திஜி. சொன்ன இரண்டாவ, வெத்றியெத்ற காந்தியடிகள்‌. இரண்டு விஷயம்‌. இதுவே: 'சர்காடுக்கு அ] எழக மதகநக. சாட காரம்‌ வக்ப்‌. அடக்க” ஜி டின்‌ பபால்க அனைக்க அலத அனனிக்‌. இிற்க முரகா. "த்‌ ன்‌ ட்ப பதன்‌ எவ்னதாவது 1 பனு செய்தாள்‌ இரக்க கேண்டே. பக்‌ டர்‌ பதக்கு வே அத்தம்‌ எல்லி பெரி மெல்லாம்‌ தெசத்நிதூள்ள அனைங்குககு அனனில்‌ இருக்கலாமோ. அல்வளவிக்‌ மாகச்‌ செய்யப்பட்ட தாகு" மல்லா 1 வளர்த்து அவர்கள்‌. பாண கவாசக, இடு கட்சிக்காக அல்ல. இதைப்‌ பல. குடன்‌ தத்தம்‌. தொழிலில்‌ ஈடுபட நட்த நான்‌, மக்க? ரோல்ல வேண்டம்‌, அம்பது தாடு ள்‌: மணலை 3 அந்த பவம்‌, செல்வமும் சந்தோ சக்கை வண்மையாக கேண்டும்‌. வமல்‌ பேரம்‌ ல்‌. அரசியன்‌. கட்டமான... இந்த. கோசனைக்கு. நெரிமாரக பச இந்தக்‌ காங்கிரளைக்‌ கக்கு காககஸ்‌. நிரல்‌... பவ்விரண்ற்‌ மகன: எல்லா. கட்ச டு ஆண்டினாக, நடைபெற்று" அழு தக்வின்‌. வயத்தை அடைய வேண்‌: இறு: செல்வம்‌ வளரனில்ல்‌, நாட்‌. சே. இலாது எதற்க்கு கபடம்‌ ஒலகம்‌ இல்‌ மட்டு லோகே அணிந்தார்‌. அலல்‌. மோஷனில்‌ பன்ற. ஒரு மால இரஸ்‌இதைம்‌ பொகுட்டடுத்தலில்க மானைத்‌" தேடி வேட்டையாடு. நாட்‌ கெத்து பெத்த செல்லாக்‌. ஏன அயாப்ரத்தை கேடததலட்ு தேசத்தின்‌. ஆட்டி படத்தைப்‌ பிடித்‌ விலேவாளிகள்‌ மக்கன்‌ தாங்க முடியாக தல்‌ கொண்டது; பிடித்துக்‌ கொண்டு அளவுக்கு ஏத்றினட்டார்கள்‌.. நோக்‌ சர்க்க எந்தஷட்மான அதிகாரத்‌ இல மீது இரசனக்க அடங்காத கடன

சாதக மதமான அதம்‌ இன மச எக்க அட்காத கடன்‌ தத்வ கடக்‌ அதிகத்‌ பற கல்கம்‌ அக

பம எது ரகம்‌ மண்ட அழக்‌ கட்த மலை கதத இரத இன்கம்‌

இரத்தை அழித்துச்‌... சர்க்காருக்குச்‌ அழல்‌ சத்தோரலுல்‌, அரசனா? சலக்‌ தத அடம்‌ இன்கா ஒன பதில்‌ அத்த சதி வக்கைக்‌ கதத அடத்‌ இன்த அறத அத சேன்‌ நன்‌ என்ற சன கல்‌ அன்‌ கன்ம ர்‌ அபக அத சேத ன்‌ ஜாதியினராட விட்டு நாட்டில்‌ செல்‌. வாக்கையும்‌ அதிகாரத்தையும்‌ செலு சோத அத்தா அடைந்து விட்டார்கள்‌.

'இதுமட்டுமல்ல, நிருவாகம்‌ அழித்து: றத பன இதகாகம அறத கோல்களை. வத்‌ கொள்‌ அற்‌ பபால்‌ இட்‌ அதனில்‌ ம்க்‌ என்த ஏதர்ார்பேதல்‌ 24 இதல்‌ கதி மக்‌ காப்து தம்‌ பம்‌ தபு இத இறற்மை தியது வரம்‌ சொலல்‌ டன்‌ "வாக்க. தத்‌ அத செனில் கடம்‌ கம்‌ பத எக ச்‌ அந்தக்‌ போன்கால்‌ பாமயத்தம்‌ போலு சர்க்காரையும்‌ கெடுத்து விடும்‌. கனக கூத்தம. தாணயமாக இருந்‌

ழ்‌

தத: அது இப்போது. அவலானப்பட்டுக்‌ அவர்கள்‌... எல்லா... வியாயாரங்களிதும்‌ நாட்டின்‌ தொழில்களிலும்‌. இப்படிச்‌ சேல்‌, அப்படிச்‌

சேல்‌. என்று வத்தாிறார்கள்‌. ஒறு

தெராட்டல. திருவாசகம்‌ செய்வதில்‌. என்ன

வல கழல்‌; ஒரு கடையின்‌ லாபதஷ்டல்‌.

கோசம்‌ பொதுப்பெடுத்து.. நடத்துவதில்‌ எல்‌.

வளகோ கழல்‌, அப்படியிருக்க, பாரத நாட்‌.

எல்வனவு தஷ்டம்‌, எவ்வளவு. சிகள்‌ வளவு மோசம்‌, எல்வளவு நாசம்‌. என்பதை, 3 எம்‌ 'கெண்டிகதிக்கைட ஆம்‌ கதியே அதையெல்லாம்‌. எடுத்தும்‌ ச்ச. ஞான. சோஷனினம்‌. ஆட்சியைக்‌, கவர்த்த. சட்சில்‌ சொத்்‌ என்பதே, அந்தச்‌ சரவாக்‌

காரத்தை தீதப்படி, நடத்த" ஆண்டல ்‌்‌ ழம்‌ கொடு

ததகக்‌ அதம சல்‌ கோலம்‌ ன்ட்‌ படல டப்ப ப்பட கட க்‌ தழல்‌ பேத அங்கக்‌ சரத்‌

்‌்‌ [த்க்‌ தடக்‌ அதக்‌ தற அனார்‌ சன அமன்‌ கட்‌] தோகிய்ற்‌ அட அர்ப்பறட சககக த்தம்‌ வம்‌ அன்ட்‌ பக

பகத அன ததத யவாவ்‌ அமா

லங்கை நேயர்களுக்கு ஒரு வார்த்தை

சேயா கெள்ஜாட்ு ஒதிப்பைப்பாாத இனி கடைக்கும்‌ இதவைமில்‌ 27 இநத

ரொச்ரங்கம்‌. குறைத்ததலிரந்து.. இதயப்‌ பைசாவும்‌ 28 இலங்கை முததர்கைய தப்ப, 2 அலகு. பெத்தான்‌. இதம்‌ பதத போல்த வா 'ந்தகதகக சபரக இல்தல நல மத்‌ ட்டி ப்‌ பத்த்கைக்‌

போது: இயம சபாவின்‌. மப்பும்‌ குறைப்‌. யமையாத பில்‌, தெ்தியாசத்தைம்‌ கே யாத பத்திக்‌ பிற இக்க அததியாகத்தைக்‌. தென

சன்கத எண கட்த

போகலே 38. தம்‌ என்ற விதத்திலே, தான்‌ என்பதைத்‌. தெளிவாகச்‌ சோல்ல்‌ மட இது வலக்‌ இலக்கை நேயர்கள்‌" அல்லலது அவரவர்‌ வாழ்பகதலன்‌ ம்‌, சகல்‌ என்ன அம கொடுத்து வாக்‌ வரதர்‌ கா, அத வங்க இனியும்‌ இடல்‌

தப ்டட்ட்டது அன்த தக அளை சழக கக்கம்‌

'வென்பாட்டு மதப்பு அம வய்ககம்‌ கதர அசக்ம

காக கரத்து அட்ட்டட்‌ இக்க-9 பககக

மை “சமாளிக்க பல தலைகளில்‌ அக்‌ சக்த அனலிதும்‌ அலைதல்‌ சட்‌ நகல்‌ தவல விடக்‌ ம்‌ இபின்‌ வறம்‌: அல்ல மாத்தி சமைத்திு்பத, மல்க சேவக்கு தக்வா என்த ஆ]

2 அத்தஸ்து உயர்கிறது. என்‌: சட்ட இியுணகன்‌ அத்திய விஜயம்‌. இரக்கமற்ற உத்தாவு [8] குசேதாலின்‌ எர்சச்க்கை

2இ; ம, க, ஒரு தேரயம்‌ கட அது பொசமக்கனன்‌. லோக ஆர, பெத எலன்‌ வதந்தி தகுதி வாய்த்த! ப்படி புதிர்ப்‌ மரோதன்‌ நட்‌ கதம்ப அகத ட்ப ப] மம அவலன? பதர பட பெல்‌ தக்தான்‌ பேோகக்ள்‌ காராக நம்‌ சனன்க்கான்‌ டக்க 5]

வெர்‌ வாயால்‌ இப்படிப்‌ பாராட்டும்‌ பது எளிதல்ல, இ; முட அலை. செொரியலில்‌ மகத்தான பணியா த்தவேண்டி. (னது என்பதையே மாதோக்‌. திசைவறுக்ு இடு வீட என்‌, அண்ணைதுரை அவர்கள்‌ சாய்‌ சபைக்குச்‌ சென்றதிலிருந்து வடகாடு. வருடைய பெச்சக்கை உன்னிப்பாகக்‌ அவ த்து வருஇன்றது. என்பது. யாவரும்‌ அர. [2 இப்போது. மாதோக்‌. அடுத்துள்ள. தேக்வ்வைத்‌ இ: மடக னல்‌ போது ம்‌ சரியாகப்‌ புரிந்து கொண்டு நடத்து கொள்ள (வேண்டும்‌:

ரில தேசக்‌... சட்டத்தில்‌ நியணராம. பராசர. கேட ஆரி, ஆர்‌. சான்ற வெர்விள அறிஞர்கள்‌. நன்றும்‌ அதியம்‌; பலான சாவே நற முறைகளின்‌ நறும்‌ கங்க அறிந்த இவர்‌ வடநாட்டில்‌ சர்வா. முகமா. ஆன்மிகக்‌ சதையின்‌ சோடு கொண்டு ப்‌ சமய தால்கம்‌ அன, நழட இமமாதம்‌ 2 கே கால தொவ்திதுள்ன்‌ ஹேதுக்க்‌ பயணமாஞா்‌, கன்ன சமாதான மால்கம்‌ த, மலமும்‌. சர்வ தோச்‌

தத்தா, பெண்மம்‌ உா்பனிதுள்ள கா௱ந்இ்‌ தாவா அகவ தங்க நெல்‌ ஆம க்கத்‌ அவதி வக்‌ மல்க காககள்‌ அகக்‌ தக்கது அவனக்‌ னவ களாகப்‌ தத்தனார்‌. அவனு டட சம்‌

அரசாங்கம்‌... பள்ளிக்‌ கூடக்களிலிரந்தம்‌, ன்தல. ஸ்தாபன பன்னிக்வடல்கள்‌

வைத்தல்‌, ஆசியர்கள்‌. கவியார்‌ நடத்தம்‌. பன்ர சென்ற ஸவெரர்காம்க

'சக்காருககம்‌, ஆதவன்‌ தாபங்கள்‌ இம்‌ பதிய ஆஃிலாக்த்‌ தேடி கண்டும்‌ மது. சமமா விரிகறதாம்ட இதைக்‌, 'அமேபதற்காக வேண்டிட, இல்வாசரியர்கள்‌ நெல்‌ அதாயனங்களிதும்‌ சர்க்கார்‌ பள்ள, கன்தும்‌ வே செய்த ஆண்மேனிச்‌ சம்பள. ளவுக்கக் கணக்க எடுத்தும்‌ கொள்ளப்பட மாட்டாது என்றம்‌, குறைந்தபட்ச சம்பளமே கொடுக்ப்படும்‌ என்றம்‌. ஏப்ரல்‌ 12ம்‌ தேறி விட்ட உத்தரவு கதத, டுது. மிஷ்‌ "கடமையான தண்ட. ஏழ ஆள்ியர்களை. இப்படி வதைக்களாகாதுப. ஆசிரியர்கள்‌. க்கா பன்னிவீளயும்‌ ஸ்தல. ஸ்தான மல்லிகாவும்‌. விட்டு; அநிகமாக வேலே: லால்கம்‌ தனியார்‌ பள்ளிகளுக்கு ஏன்‌ போல: இந தட்டிக்‌ அருகே வெண்டுமேல மெது, “இரக்கந்த முறையில்‌ தண்டா.

ம்கொகாது,

இடத்தரம்‌ பிரதேச முதன்மத்ரி சேதா. இஞபளானி, அவர்கள்‌, நிருவாக இயத்தரச்‌ தைக்‌ கட்சியில்‌ தொல்லம்களுக்காகப்‌ பயண்‌. செய்து கொள்ள. முவறும்‌ காக்லரஸ்‌. தம. தவி கலமயாகம்‌ அணடக்ககாகசிம்‌ செத்ககாகலும்‌. செய்தி. வெளியாகியுள்ளது. கண்டனமும்‌, எச்சிக்கையும்‌... நல்லை. வொகவே தொக்றுக்றன.

கெத்சொன்ன. அடிகார. தஸ்மரியோகம்‌ கடத்த பல ுஸ்டுாகி கடக்காமல்‌ நடந்த வந்திருக்கே: மக பக்க அகானதமம்‌ இருக்கின்றனர்‌. இப்போது: நசை கன்ன ஒத பேன்‌ மனி இதை ஒனிலில்றிச. சொல்வ கந்தம்‌ எம்‌ கனவு பேசித்‌ எல்பதை இுபியததட சரலாகக்த்‌ மல்க அழல்‌ முறைகள்‌ சனத்து அட்டன்‌ என்பது வலிக்காக. பத்க்‌. தொல்‌ மதக லைக்க இள்ல அல அதனை அதம அதனக சேர்தது மன்காப்பட்த ககன்‌, இந்தச்‌ சேழ்தம்‌ கெல்ப்பத்தம்‌ மடக்கை.

க்‌

தசம்‌ புலருத்தாரணம்‌ அடைய வேண்டு. தலம்‌ ரமத்தைம்‌. ஏனகுக்தாரணம்‌

செய்வ. வேண்டும்‌. பொலிறது, சதமும்‌ ம், அமைத்து போதி.

"வெள்ளம்‌. பொல்லு கருவதையும்‌, தரம்‌ நந்த மலத்‌ முன்கட்டிலே. கணக்‌

வம்‌ சொல்வது சாத்தியமல்ல, சககரனின்‌" பா பம்‌. மகத்தானது: நிதாடு தெசாட்டே. பதிலைக்‌: கட்‌ நேலுக்காகத்‌ தஷப்ரயோகம்‌. செய்வ, (ம அக்கட்சிமும்வமாக தம்பிக்கோண்டிலக்‌

கர முழவம்‌ என்று பதில தாட்டு திடமாக.

ந்தி இங்க டி "வக்க

வேகக்‌, பககக சொகத்த என்ற எனது “வூட'நம்யிக்கையை தா, எழும்‌, அகலியலிலய, சத்தேவமிலமல்‌ 'நாண்டு்‌ அரசியல்வா நிதல.

மட்கல பசாரம்செல்ப ததக

பர்களின்‌.."" கேன்ிக்குப்‌""“பஇலாகும்‌, தேர்தல்‌. பிரசாரத்துக்காக ஆன்ற கடம்‌

[

தக்கு தம்‌ துமைகலக்காக அவர்க 'ஒ௫ வசி போலவே பணம்‌ வருலிக்க்‌ மதத்த இதோடு பொருளதார படமே

டட பர

நாரம்‌, செலல்‌, எனோட அதாம்‌

போராட்டம்‌ மிகவும்‌ கடினமானதுதா மார்‌ இருபது. ஆண்டுகள்‌ ஆட்டி நடத்தி

கட்டாக்கில்‌ தொசம்‌. போன்னா நாசம்சேல்தலட்டத. கெவருப்பு

இரக்க பலியாக, தமத தாணயத்தல்‌ ம்‌ நா

கறைத்து விட்டது. டத தகன து அகட பத மட்டப்‌ பப்ப அனத்தல்‌. வெள்ள

மதல்‌ சோன்‌ சொனயது சத்தியமே, அனதாககம்‌ கா்‌ யாத்தப்படுவது சா, தை

வனை அவர்கள்‌

அப்பட கக தலில்‌

சச்ட அமெல்லனன்‌. அணு அர்த சோ, மிகவம்‌. இீனிரமாக நான்‌ ஆட்‌. செய்த்து அந்தம்‌ இப்போது தால்ள்‌? ஆச.

ப்பத்‌ ஒன்றக்கோன்‌, தழு காந்த அம்மை பதம்‌ 'வலடத்தின்‌ கழே விடி மலமாக்குல்

0) ஆவ சோதனைகளும்‌, சம்பிர காவ வக்க, அக்கமாலட்ட ஒுண்டுகளை விமான நுவம்‌,

தும்‌ சம்யத்தமற்ற நடவடிக்கைகள்‌: இதைப்‌: முத்தி மரம்‌ இங்தரா குழமபம்‌ போவ்ருப தரத்‌ தோள்தல்கை. அதபராக எமவத்‌

£கெட்ட சென்லிக்க அவசரம்‌ ச்‌ வர்‌ பதிம்‌ ணொல்ன்லிட்டா

ஆவுத சோதசேவை எழர்த்து நான்‌: நடத்தும்‌ இயக்கத்துக்கும்‌, சர மாய

குண்டுத்‌ ன்‌ எல்‌. கன்டுத்‌ தாக்கத்‌ ஆகரபதத்கம்‌

பசல்‌ சனக அட்டாக்‌ ஆர [2 "செல்க அவர்கள்‌ தம்‌. பக மல 292 "202௮ திறத்தவகோடு

ஒம்‌ அது ௮௦ போதுமே தான்‌ ஆட்சேம்கக்கான்‌ வேண்‌ இலா களமாரககிகை சே ்‌ 'இப்பட எதரயார்த்தானெ என்‌ போகக்‌ முரண்பாடு தோன்றாத. நெகசேமிப்பச செய்தவர்‌ எக்கதும்‌, நத்ககாக வேண்டும்‌ சத டகான்‌ சது ஆய்தம்‌ போகம்‌ மொண்டு போட்‌ கூடும்‌ என்ற பயத்தல்‌ தேசங்கள்‌ சக்தி இழந்து:

"செல்வதை எப்‌.

ஷர கபட த்க்‌ ட்ட தல நபம்‌

இக ட்ட்கதிண்‌ பட்டன்‌. ட்‌ அவக வனை வென்‌ பணம்‌ பம்ன்ட பப ்‌ தல்ட்டதக பல்க மறக கஜப்த, அனகை்‌ பதில்‌. இந்தள்ள. லட்‌ கட்சியின்‌. இடதுசா/ கலகம்‌. செய்வதாகவும்‌, கர்கள்‌ சனம்‌ ஆச கலப்‌ அவற்றை. ,தற்காகவே. கரம்‌ வக்கம்‌ கொல்லோம்‌. இனை பகம்‌ கடகம்‌

பலவன பல ந்‌

ட்‌ 2 மத வறக.

'கால்பரஸ்‌ கட்டில்கள்‌ உள்ள பெரும்‌ பிளவு:

தள்‌, சதரகேட்சிஷக்க ஓர்‌ உண்மையை

ததன்‌ கால்‌

தக கம்‌

அத்த வேதிய பத்க்‌ ததக காங்கரஸ்‌ ஒருமுகமாகச்‌. கறம தல்ஜிள்‌ அந்தம்‌ நம்‌ அனகற த்யான பகல்ல ட்ட ல்‌ தரகொட்பவ இ்மத்கை மி

ஒத்‌... ஒன்றும்‌ போதமானதுட நாட்டின்‌ முச்சைய்‌ படல்‌ மிடிவினகந்து அதை விடுவித்து, தல,

கத்தத்‌. தந்து, மக்களின்‌ ஆன்ம சுதந்‌.

நம்‌ கத்தம்‌ ப்பத்‌ பவம்‌

வெ கக்கம்‌ மைலய கழகக்‌

ம்‌ அக்கட, பல்வளவோ

எதனை அட்டர்‌ மோழிதும்‌ மண்டும்‌

அலே அழிகாரத்தைம்‌ பெற அலை. சடை.

சொகா என்று கால்லரஸ்கார்கள்‌ தமய முர

மாலின்‌, எதரகேட்களும்‌ அதைவிட உயர்த்‌

அதுக்‌ அடத அண்னன்‌ எழ அகில ல்க

ககக ல்‌ கனம்‌ சகட வக அம்‌ பககம்‌ அகம்‌ த்‌ மதிப்பைக்‌ குறைத்தது போல்‌, கரங்கிரளின்‌.

சயம்‌ தன்மம்‌, டட மக்கள்‌ பய்‌

௨௧௧. முற்றம்‌ பரயாகச்களுக்குப்‌ படக்கும்‌. வர, ட்ட ன்‌ பன்‌ பாணாள்‌

ட்ப செங்து. ட்டி என்ற சோன்க வதாக ன்‌ மணமகன்‌

உலகப்‌ புகழ்பெற்ற நாட்டங்க்ஹா.ம்‌ லேஸ்‌. உங்கள்‌ இல்லத்திற்கு என்று.மில்லார.ப்‌ புத்தத.ழிலத்‌ தருகிறது.

செய்‌இப்‌ படங்கள்‌

1, ஆடிலில்‌.. தயாரான டால்‌. வெள்ளோட்டம்‌ வடப்படுதெது:

4) அலை டாக வத்தத்‌ சா மைம்‌ பரதம்‌ பரதம்‌ இந்திரா தொய்‌ அவத்தார்‌. பால்கன்‌ £மான்றை. ஜெனரல்‌ மானே, சொத்திஅலரகள வழக்கா.

2௦ இடுசசராப்பள்னின ரக. இத்ராகாத்ட று ஆகத்‌, தொழக்‌ சொக்லை. சொம்யிதிது அக்கா ராணுவ: மந்தர்‌ இரு சவான்‌ வையகத்‌ கக்‌ தங்மை லத்கார

௮: சென்னை மவுண்ட்ரோட்டிதுள்ள தரிமுகமமத்‌ உன்மான்‌. தாளில்‌ காக்‌. சென்ற அதம்‌ கதக்‌ கமம்‌ மடத்தை ராஜாதி. இறந்து வைத்த, அவரது சேல்க்ம யாராட்டினர்‌,

பது

கல்கி

வெள்ளிவிழா ள்‌ ய்ரச்த்திட்டம்‌ ௫/௦,௦0௦ மதல்‌ ரச நாவல்‌ ஞூசஹ்டு7”ஒ2மம்‌ ஆரம்பமாகிறது.

இஷ வவ இதழில்‌ 1,௦௦௦ | மூதல்‌ பரிசச்‌ சிறுகதை. | தற்தும்பல புதிய அம்சங்கள்‌. | இரண்டாவது, மூன்றாவது பக்கப்‌ கீறுகதைகள்‌ ஆகஸ்டூ 14 ஒதசிகக்கு தொடர்ந்து வளிவடும்‌. ்‌

ஆகஸ்ட்‌ 75 'இதறில்‌ ஆரம்பமாகிறது!

அதில்‌

பப்‌!

6௦0200.

நவை விலக ரை எம ஸரன. கலம்‌ 0 ராம வஸ்‌ பவள

்‌:.]

வீடு, தம, பலம்‌, பொன்‌, பொருள்‌, மட்டம்‌? பதலி, ளசி மணி முதன்‌ பலைக மென்லாம்‌ இதப்பதுவே தலம்‌ பயக்கும்‌ என்கிறார்‌ அதணகர்தித்‌. "காம்‌ அற என்னைச்‌ தந கலம்‌ கண்வலி ஒக அமித்‌ எனக்கு. உரியன. எக்காவத்தையும்‌. இத்த. ஒரமநு மட்டுமன்று. எங்கும்‌ இறந்தன கேல்தம எல்க்‌ தமது மனதக்விகம்‌ அகத்‌ கணக்கன்‌ தாய க்டித்தும்‌ போக பட்டா. இட்லி பொக அசத கம இத்த மழ வதுபோக்‌ தாம்‌ மல சதல வதை நன்ன சேகல்‌ அனில்‌ அதை இன்‌:

என்டுருர்‌ இருவள்ளுவர்‌..

எல்லாம்‌. இழந்த. இடமே இன்று தொல்னம்‌. அக்கு என்க தன்று தோன்னம்‌, அது கங்க தெர ஒன்றின்‌ மூலம்‌ இதனை 5 பணத்த: கொள்ளளாம்‌. எல்‌

கனத்தது பன வான்‌ இல்போது தமத ஆறுதல்‌

தம்‌ கண்டேன

"இடையே ஏன்று வெயிலிடைப்‌ புழுவைப்‌ போல்‌ துடிக்கின்ற ஒரு வன்‌... சற்றும்‌ கண்ணையரிநது உதக்கில்யோது ஆறுதல்‌ மெ்தகருன்‌..

ஆனல்‌, உறக்கத்தில்‌ தன்னே. மம்‌ மறத்து தல்வளையயும்‌ மறந்து: விழமல்ருன்‌, அதளும்‌ அந்த லன்‌ உயரத்ததன்று.

இன்‌, எல்லாவற்றையும்‌ மதத்து, தன்னுள்‌ தலைவ. கேக்‌ கண்டு அசைவற்று, நிற்கும்போது எல்கேயற்ற இன்பம்‌ உண்டாகும்‌: )வும்‌ பசதும்‌ இல்‌

எனதும்‌ இவை, அகமும்‌ பதமும்‌ இல்லை மாதும்‌ எனதும்‌ இகண்ட அப்து ்‌ ஒரே இன்ப மலம்‌, அறும்‌ பறம “மனமே என்னை விழக வெறுந்‌ தானம்‌ நீலே நின்றது. தற்ரரமே"" என்ற அழுபலம்‌ அங்கே திசமும்‌.

தாம்‌. புறத்தேயுள்ள. பொருட்கள்‌, அனலிலா மரபிஷி வாழ்க்கை

அகத்தேயுள்ள. எண்ணங்கள்‌... கருவி

கணங்கள்‌... ஆலெ. அனேத்தையும்‌... பூ லல அழுகிக்‌ காக.

இழந்து _ அவன்‌ - இருவடியில்‌ ஒப்பு... எனாரனல்‌ இங்க்‌ கண்ணி 'த்துவிட்டு,. ஓப்புலித்தோம்‌. என்று... மன்றுனார்‌ அடலார்க்‌ கென்றும்‌.

எண்ணத்தையும்‌ த்து, இதுவடுக்கே. உணைகழ்‌ இறம்வின்‌ மல்க நந்த! தலம்‌ அன்று கர அதில்‌ ஒன்ற தொடக்‌ நான்க இறுத்து நிற்க வேண்டும்‌. 'கறையினில்‌ எனில்‌ ஆரா இறத்கண்ட நாவை அங்கை பு

ர்‌, அதத்‌ அலைல்‌ ஒண்‌.பண்டம்‌. செல்வது. சீனம்‌ பேதம்‌ வ்‌ அக விக பக்கது, கரத கழல்கள்‌, வாழ்த்தி வழியும்‌ நலத்தின்‌. வந்தார்‌. செய்த பாண்டங்ககா விற்று மக்‌ எனது அதன அமி வாழக்‌ அடதத அனகா பாடே. நலம்‌... என்கிறார்‌, வழியாம்‌. கணக்கு ஒடு செல்து கொடுப்பார்‌. மல்‌ எலாம்‌. கரைந்து "விடலன்றன.. தொழிலும்‌ ஒரு தொண்டு: இளம்‌ கப்பம்‌ பொம்மை தண்ணிர்‌ ர்‌. வனத்து ஒது மங்கிக்‌ தண்டல்‌. அரன்‌. வெள்ளத்தில்‌ நரம்‌ அகத கொண்டு, இங்க்‌ எரைந்து விட வேண்டும்‌. இக்கட வம்‌ மட்க இருகீலசண்டர்‌. பொல்‌. வா தம்புடைகன்‌? அனர்‌ அருந்த] ஒழித்த போல்‌ மாழை. ன்‌ ம்‌, மட அள்சேமுத்தும்‌ அண்ககவல்‌. கண்டு, அனை திக வேண்டுமென்னும்‌ சபத தம்‌ சண்மகவம்‌ கண்ட கால தக வேன்‌

கொண்டனர்‌. பம தசம இவத்ையெல்லாம்‌ நக்கும்‌ வைதிக மலும்‌ கடுப்ப நடத்த வேண்டம்‌ வரர்‌ அவர்தான்‌ நக அறியாத தேகக்‌ அமிர்தம்‌ வேண்டும்‌ பாத்‌

மெல்ல அடதத அர்க்‌ தமாத்தத அம்மு படத தத வக்க மட்‌ அடக்‌ தவட்தம்‌ சேவகன்‌ கடம போகச்‌ அடதத கண்டு சண்டத்ல தேம்‌ பென்ப கப்தயின்‌

தா! நாலனார்‌... அதனால்‌. அவரைத்‌. “இரு. நீலகண்டர்‌! என்று உகம்‌. கூறிற்று;

ஒருநாள்‌. இருநீலகண்டர்‌ நடராதுரை வணங்கி விட்டுத்‌ இரும்மி வத்து கொண்டிருந்‌ "தோர்‌, வழியில்‌ பொது, மீகன்‌ ஜேக்‌ வற்றிஞல்‌, சலதி சலமிகள்‌. பிது அத்தன்‌; அதைக்‌ கண்ட பொது மாள்‌: அவரை உள்ளே அழைத்துச்‌ சென்று, சந்தனம்‌. பூரி, தல்‌ வாடை" அணிவித்து. அனுப்‌ மிஷன்‌: இப்படிக்‌ கதை வளர்‌ இது; உபமன்னியு. பக்த விலாசத்தில்‌, இதன்‌ பின்‌ அவ ஐது மல்லி அவரை ஒதுக்க “ன்‌ என்றது. குந்தம்‌ செய்‌

சக்தி வாய்ந்த இந்த பிரஞ்சு ஒளஷதம்‌

1001 பட்டி

ல்ல சண்‌ வொய்‌ ர்‌ 200)

1080௭5. ப௦௦ன19) பப ரெளர்ளிர்‌) உபயோகியுங்கள்‌,

1]

வாத இருதிலகண்டரைக்‌ கூற்றம்‌ செய்த... இருதீலசண்டர்‌ வயதில்‌ பெரியவரல்‌. "தாக “ன்ன இடத்த “கெலுத்தருத்‌ ஸர்‌; செல்வத்தின்‌ பெரியவ களர்‌) ஓயும்‌ ரத அவரது கறி பேதி என்றதன்‌ கத்லல்‌ பொரியல்‌, என்னே, மகானும்‌ தார இமத வன்க இம்‌ கேண்டாம்‌ தமாதரம்‌ த்க்‌ ம்‌ “என்று தாழும்‌ அல பக்கர்‌ 'இனபத்‌ கையில்‌ எனியரான இரு.“ அம்மையாசன்‌. ஆணே கேட்டதும்‌ தலகண்டர்ன்‌ உள்ளம்‌ உண்மையாகவே. இரீல கண்டர்‌. உளம்‌, பெயர்ந்தது; ஒரே யொரு முறை தவறி விட்டது உடல்‌ நீங்வெது... வரை மனைவி. என்று கூறுக்தது பெரிய” புராணம்‌: வாசப்‌ பார்த்தார்‌, அயலார்‌. அதனக பரத்தையால்‌... அன்த்தாள்‌. என்று. எண்ணுமினா.... இத்த மாதி அவர்‌. பரத்தைபால்‌ இன்பம்‌ துய்த்த வரலா.றறு உலலல்‌ வேறு எங்கும்‌ இருக்க. இம: அவது. கமனயாருககத்‌ மிலாது ட: ராமசசற்க்‌ ம்்த தெரிந்துவிட்டது. உடனே அமத நரி மத்‌ பெணம்க்க்‌ தண்டில்‌, ஆனல்‌ மனி, முகத்தைத்‌ கொல்கம்‌ பொட்டுக்‌. இருதிலகண்டோ. சம்‌. மனைவிலையே கொண்டு வாம்‌ பூ மாநிச்‌ இருக்க அதன்‌ பிண்டி சகஸ்ர மாத்தரங்களள் ககட்டு கடக்க. பது களைக்‌ மரம்‌ நத. இத்த பெத்தம்‌ கொன்ட, வோ வம்‌ முன்பு போகலே. பகசிவிடைகளேயெல்‌ லாம்‌ செய்தார்‌. ஆனல்‌ மற்ஜெரு பெண்‌. இபுறல்‌ பே நச,

கேத்‌ தீண்டிய கவரை இல நீண்ட வில்ல தம்மை அவர்‌ நண்ழவதைகும்‌.. அழிவா சர்வ இகல்‌ தமித்‌, மாக்க வாழ்ககை அதிலை கழ்த்தார்‌.

என்னாம்‌. செய்தே பக்லியார்‌. கல இருத்கசண்டர்‌ தம்‌. மண்லியா வேண்டிய பணிலினை அதுகண்ட ம்‌, மானை மேலாம்‌ அவிக சேலதார்பட பப்‌ டி பொருக்க பண்டம்‌ என்‌ விடத்தும்‌ ன்ப வளர்ந்தது அலா யனத்க, அந்த அம்மையார்‌ ஊத டு (தொன்‌: அந்த.

சோல்லன்க்‌, அ)

விட்டன்‌ ஜர்‌ ரதி த்தல்‌ இருநீலகண்ட்‌,

க்லிக்‌, அதல்‌ ம்‌ அடர நர தத்‌ அடம்வனம்‌

படுத்து உறங்கனொர்கள்‌. "மக ந்‌.

கண்டா எம்மைத்‌. தண்டுள்றாகிச்‌ காதும்‌, காயாக இரக்காதும்‌ தனித்த

இருரிலகண்டம்‌"? என்றார்‌ அம்மையார்‌, ஆடவன்‌ அல்கு கூடாது. £டவன்‌ மீது ஆணையாகத்‌ தம்மைத்‌. னர கக்கா கரன்‌ த்‌ ாண்டம்‌ உடாது என்ற கனட்டார்‌ ரா... மனவி அருடனில்‌ படு;

அன்த கக தம்புலன்கோகும்‌. அடம்‌

பண்பா அவரகக அத இழ அத பட மற அமளி

யத்தைந்து,.. காளைப்‌ : பருவம்‌. ஒன்றைச்‌. செய்தார்‌... !அற்புறு.

புணர்ச்சி. பின்மை. அவலறியாமை.

ஆநலார நீல கண்பத்‌ சாழ்ந்தார்‌.!' தாழும்‌ தம்‌. மளைலயம்‌

அெதலுதாம்‌ கொண்ட கரல... இச்‌!" தண்டம்‌. வழ்கன்ற

மிர்‌ வெளித்த நனி நண மர்க ஷக்கு்‌ மதநகாகள்‌ வேள தண்மர்க வத்தலரக

எத்‌ ல்க 1 கழகு மதிறவர்கரம்‌

எம்மான்‌ நதஞுன்‌ எந்தை. கம்‌. மாலிக்கும்‌. மனன்தாபம்‌ என்று

மாதரார்‌ தலையும்‌ என்று மக்கத்து வீட்டுக்கும்‌ தெரியக்‌ கூடா, £ஊனத்திறும்‌ நண்டேர்‌!. எண்றம்‌.. என்று எண்ணினுராம்‌.. ன்‌

10. வயோஇக சிவனடியார்‌ வந்தார்‌

இவல மா ஆறான ஜன. வனி நல 2

கதம்‌ அலக்‌ கேடி வநகத, அரபட எந ன்‌ மர்காத்‌ கேர கத்த. 110 அ்டமம னஸ்‌ கலபிரான்‌ இறந்து சான்‌, ட்ப. வ்‌ பலகாக்‌ அப்த ஸண்டுகள்‌. பலவு - பல்‌. செல்றொர்‌.... “வடிவுறு மூப்பு வந்து”

பத

என்று கூறகன்றுர்‌.. மப்பு, என்றும்‌ முதுமை, அழகு இளமையில்‌ இருக்‌ கும்‌; முதுமையில்‌ இராது. ஆனால்‌. சேக்றழாரோட. மூயபல்‌ அழகு என்‌ அலகுடை தமிழ நெல்ல அவரது _ வாக்கு ஒரு தானம்‌: பொய்க்காது," சந்தேக. மிரந்தான்‌. வாழைக்‌ காயையும்‌. வாழம்‌. பழத்‌ தையும்‌ பாருங்கள்‌ கா்‌ தார்‌ பழம்‌

தார மாச்வம்‌. அதன்‌. சங்வழல்‌ கத்னா. வில அதல்‌ அன்னம்‌ னா வடகம்‌ கம எனத்‌ சா இறும்‌. க்தியான்‌ கற்கத்‌ அழகான்‌. வசன கண்ணின்‌ பக மககள மாரக்கள்‌, அவுக இணையில்‌

இங்பி முதுமையிக்‌ போக்கை வாவ்‌ இருகம்போது. அழகா வரக்கா

18

இல ங்கள்‌" அழகாயில்லே என்றால்‌. 'நன்றுகப்‌. பழுக்கவில்ல; . வெம்யல்‌ என்று பொருள்‌:

ன்‌ இருநீலகண்டர்‌. இலலாருககாழ்தத பாது, அவரது. இறத்தை உலகுக்கு கணத்த விரும்பிய இறைவர்‌ பது மாதிக்வாக ஓர்‌ அனுக்ரகம்‌ புரிந்தார்‌, தாலும்‌... மனைவியும்‌... சீண்டுவதில்்‌ என்பது: லாருக்கும்‌. தெரியல்‌ கூடாது. ன்று எண்ணினும்‌ இரர்வண்ட்‌ தனை உலகுக்கு. அறிவிக்கவென்றே பயாடக கல்லோ "போல்‌ வற்தார்‌

வந்தவர்‌ இருநீலகண்டர்‌. வீட்டுக்குச்‌ சென்று, இரத்து, தரித்த. இரமுக

க்றுமுகும்‌ட ஒடு ஏறு கரமும்‌... உடையவராய்‌. வந்த. அவரைச்‌ சிற்தையன்புடன்‌. . வரலேற்‌

2 இருநீலகண்டர்‌. ""கவாமி! அம்‌. மேன்‌" தங்களுக்கு, யாது செய்ய வேண்‌: இம்‌ரா: என்று பயபக்தியுடன்‌... வின: ஞர்‌, அன்பனே! இதோட பார்‌; என்‌ "கையில்‌ உள்ள. இத்‌ நிருவோட்‌ ஒக உன்னிடம்‌. கொடுத்து வைச்ச லோம்‌ என்று எண்ணி வந்தேன்‌. இதைப்‌ நத்தாமாக வைத்திருந்து நான்‌ கு

ட்கும்போது கொடுப்பாய்‌, இந்த

ககிமமாகச்‌ கரக சன்‌ உம்‌... இதற்குச்‌ சமானமே... இல்லை; இந்தக்‌ இருவோட்டில்‌ எதனை வைக்‌ ததும்‌ அது தூல்மையானதாடு வடம்‌. இத்த ஓடு பொன்னினும்‌.. மணியினும்‌. போற்றத்‌ கக்கது;. மிகவும்‌ பெருமை. வுடைய இத்த ஒட்டினை.. மிகவும்‌ ௮௬. மையாக அவைத்தருந்து மன்னர்‌ தான்‌ வந்து கட்டும்போது தருவாம்‌!” என்று கேறித்‌ இருவொட்டினை தாயணரிடம்‌ ச்‌ நார்‌ எம்பெருமான்‌.

“உத்தரவு. தாங்கள்‌. சொல்லிய வண்ணமே செய்வேன்‌!” என்று கூறிய இருதீலகண்ட நாயனார்‌. அச்சிவயோல. வைத்‌ தொழுது ஒட்டின வாங்கத்‌ "தமது வீட்டில்‌ ஒருபுறம்‌ காவல்‌. உள்ள. இட்த்தில்‌. வைத்தார்‌... வயோதிகரும்‌ விடைபெற்றுப்‌ பொன்னம்பலம்‌. அடைத்தார்‌. நோட்‌)

உங்கள்‌ கூந்தலின்‌ கண்மையான ழகை ॥ெளிப்படுத்த கால்கேட்‌ பர்பியுழ்டூ காஸ்பர்‌ 8ஹர்‌ வுமில்‌

அச காஸ்கேட்‌

பெர்பியூம்டு காஸ்டர்‌ ஹேர்‌ ஆயில்‌.

நானும்‌. ஓர்‌ அரசனே!

1

பரி | எடி 00

கப்டன்‌ அமைதியா (௧௧4. கன்னி கேட்ட,

இப்படித்தான்‌ |

டி,

பகி

வரனது மால்‌ வீட்டுக்குத்‌ இருமிக்‌ கொண்டிருந்தபோது, வழக்கமாக வரும்‌ இசையை விட்டு தெர. எதிர்த்‌ இசையிலிரநது. நான்‌. வந்து. கொண்டிருக்கதைப்‌. பார்க்க, நண்பர்‌ ஒருவர்‌, "எல்ல்த கரு்த

டல்‌ “ட்திரேல்யாலிலிரத்துபப: என்று த்துடன்‌ கி அவனைக்‌ இம

டட பலே டச்சேன்‌ கன்‌: க்மகில்‌ கலகங்கள்‌ பரம க்கிக்‌. தமத அதர்ம வக்‌ மம அழுமலல்கை்‌ ப்ச்‌ செய்த அச்‌ மைக்‌ கேட்டுட்டு வத்த கொண்டிருச்தன்‌ நலடஅ்‌ வனக்கம்‌ அம்‌ கதினேன்ட ன்‌. அன்று இரவான்மிய்‌ ௮௪ ரத அட்ட 2 வுக்கும்‌ போய்‌ வட்டு வருவதே சபைமோ என்று தொன்று

ஆறட கணாகேடத்தொலை... அடைக்க ஒட்ம்தான்‌. என்ன அமைதி! என்ன சாத்‌ (தம) மல்கும்‌ அங்காக்கே சு கம்‌ கம்‌. அமைந்த அப்பகுதி வேத காலத்து வெலாண்மத்தக்கள்‌ மரமோ என்ன கண்மை ஏற்படுத்த: அங்கு நர தமரக்கடவில்‌ பரக மகிவன்‌ கோர்த்த அன்பாக ய்வது மோகன்‌ அசைச்‌ மதன சரிு்தார்கள்‌ட.. ஏமவியமான்‌ நரகன்‌ அம்ச அமைதியை. இன்னும

(த எடுத்துக்காட்டு. போல்‌

ம்ம்‌ தலப்‌ நத நககினிகல்‌ போக்‌ தொட ர்தடட இட்ட

மாணவ மாணனியர்‌, ஆரர்யர்சன்‌. ஆல்யோ

குடன்‌ ஆல்‌இரேலியாலில்‌ பெர்த்‌

நேரில்‌ நடைபெற்ற விசேஷ அலல ௩௧ ௧௧ விழானல்‌, பங்கெடுத்துக்‌ கொள்ளச்‌ சென்‌: இருந்தார்‌. அத்துடன்‌. ஆஸ்றிலியாகலிம்‌.

இன்றை. மாதங்கள்‌ க்றப்பிசயாணம்‌:

தேல்த விவல்‌ வெக்கேனாக சாம்‌

ஒல தாட்கக்கள்‌ தடத்த விட்டு கந்தி £செற்கத்திய தாவரிகல்‌ கொண்ட அழம்க்‌

இவ தேசம்‌ ஆன்திரேலியா,. இய்நியாவுக்கு்‌ தென்கிழசசேவுள்ள... நாடகக்‌... ஆன்ற நேலியார்‌ மேற்கத்திய தாகக்‌ கொண்ட. அவர்கள்‌ கலாஷேத்தரக்‌.. கழனினருக்கக வைய்‌" பர்மாதுவதில்‌ அனு பையும்‌. கலவையும்‌ காட்‌

சடம்‌ மவத்ம்‌ பாராப் தக்கன்‌ கேட்காம, ஒன்றிக்‌ கதக்தாவகாக்த அறுக னன்‌

சைவ உணவுத்‌ தேவைகளைப்‌. பற்றி. நீண்ட பட்டிலங்‌ அனுப்பிகுந்தாரிகளாம்‌. இவர்கள்‌

ஆன்திரேனியா... போனதும்‌, அவ்வரவேற்‌, பாளர்கள்‌ அப்பட்டியஙிவ்‌ பார்த்துப்‌ பயந்த, மலந்து. இவர்களுக்கு. எப்படிச்‌. சாப்பாடு. பண்ணை அவய்பது. என்று கல்பட்டு. கொண்டிருத்தார்கள்‌, இதம்‌. வார்த்த. மஃமிண்தேன்‌ “முதலில்‌ அந்தப்‌. பட்டி பெத்தேறியுல்கள்‌”. என்று... சொல்கிலிட்டு லச்கன்‌ அதிக்‌ செமமிக்லாமல்‌ சவ கணு! மசியாத வகை செய்து கொடுத்தாராம்‌. - ஆஸ்‌இரேலியாலில்‌.. ஏராளமாகப்‌ பால்‌, எல்லாம்‌ இடையன்‌ தன எல்றுதூம்‌ வாங்கு. இயக எதேனும்‌ வேண்டி வருககததே!. குழுவைச்‌. சேர்த்த, மாராச்‌ அவர்களை. ஆன்திரேியாலில்‌, “சாப்பாடு, எல்லாம்‌

ப்யடிலிருக்கறது?!". என்று மரம ருக்மிணி

மடம்‌ கணக. வலை, வாகான, வில 3 யவ ஆவேருபன்‌ ஆதலின்‌ கதக்‌ வினாவ ஜை

28

தலி விராசித்தார்‌. அதற்கு அவர்‌; நம்‌. ட்டில்‌ இல்‌ நற்கு -.

தரங்கம்‌ போட்டும்‌ சொண்டு, சப்த. கவத கிள்‌ னது. தவவ்கள்‌

விக 1701. அப்படம்‌

மதப்‌ ள்‌ அன்‌ பட்‌ அபக பியோ 2 ரா மாமிகள்‌. நாட்டக்‌ சோங்டே போல்‌ மெயோது ஸத்‌ வெப்‌ மார்க்க வத்த. ரனிகாகள்‌ இட்ட பெக்கி" வாராக்‌. கண்‌ ணா என்று கேட்ட கொண்டு பில்கிதொட்டத.

டவல்‌ திக்கம்‌

மார்‌ தூது ஆண்டுகள்தான்‌. இன்றன... புதிய தேசமான அதில்‌ தொழில்‌, தெர, பொருளாதாரம்‌ ஆமலகம்‌

(பகத இட்ட ட் தை பெத்தா க்‌ தும்‌ துணை புரியும்‌ என்றார்‌...

2]

ததத எடகக ஆண்‌ வேண்டம்‌

வானில்‌ தங்வெ மூன்று மாத: மாச்‌ சச. நிகழ்ச்சிகள்‌ அன்‌ அத்தா பல்கால்‌ பேற்றை, அதரம்‌ 2) பக ல்க நாட்கள்‌. சேதம்‌, தம எர என்த, பியோனம்‌ க்லிக்‌. அனத்து கடத வரதம்‌ அம்ச

"தகவலைக்‌ கூறிய ஸ்ரமிரக்பிளரி. நனி கறிமோு சாமா அறக்‌ தன ஆக்ட்‌

பல அமிரம்‌ ல்களிளிடுத்த லோகம்‌ மகத்து, தனித்து நிற்பதால்‌ இங்க. லம்‌ வெதெல்கும்‌ காண முடியாத தாதன்‌ கக்க ப்ள:

எல்லாமே. ன்‌ கன்ன இலன்‌:

மாமிசயட்சிணியாக. அங்கே

யதி அகமினிநேலி மிருக சம்ரவனைக்‌ குழுவிலும்‌ அலை உளச மாக்கள்‌ உணு மகா சதகம்‌ ம்‌ ஆதிக்க பத்த, மேந்வதிம அலங்க அவர்‌. பார்வையி அதத தப்மிலிழமா என்ன? எஸ்‌.வி.எஸ்‌,

அகற்றி பற்கள்‌ சொத்தையாவநையும்‌ தடங்கள்‌!

யிட படபும்‌, எாயக்‌ நதமனம்‌கஉமழ ம்‌, வேன்‌ சயன: மழ்வம்‌ பேறும்‌ எழமக சல்கேட்டிம்‌ பல்தலகநங்கள்‌

பஉலகிவேயே பெரும்பாலானவர்கள்‌ மத்றெல்லாப்‌ பத்பசைகளையும்‌ விட, கால்கேட்‌ டெண்டல்‌. கரமையே வாங்குகிறார்கள்‌.

26.

காஜல்‌

பொருள்‌ தகும்‌. காஜல்‌ மையக்‌ கரத்து இத:

பாசம்‌... மைக்கின்‌. சாதம்‌.

இக்ஞன்‌, அவன்‌ கரம்‌ மத்திய அந்தம்‌ பாசம்‌ விகன்பமாகலே படுறது.

மாதலி, முத்து தந்கோகே செய்து கொள்ளம்‌. பற்றிய... பில்னறு

னது வடிவு ஏற்படவில்லை மிட கணவனின்‌ செய்கைகளுக்கு இவக்கல்‌ இல்னல்படுறைன்‌,. இன்ன அவளுக்கு விடிவை மட்டுமா தருகிற கொலையே... இருத்த அவளுக்கு ஊனவனுக ஆக்குகிறது.

கதையைக்‌ கொண்டு போயிருக்கும்‌ முறை: கருத்துக்வமைவாக அமைத்திருக்கைது, ஆடல்‌.

இனிமா (ஹமிழத

'இருகலதது என்பதை எடுத்துகோட்ட உச இத்து: இந்த அவல நகைச்சுவைக்‌. கட்டல்‌. கக்கல்‌. கைகொடுத்து. உதவுபவர்கள்‌

பணத்‌, சன டன்‌, மும்தாஜ்‌, இ:

பொருள்‌ இறைக்க. அக்‌ த்த நட்சத்திரம்‌

'யானுவாகம்‌ . பத்மின அஃ, பெண்மைக்கு ஒர பரண வரும்‌ ராஜகுமார்‌ பாத்திரத்‌. வாழ்த்து காட்டி வத்தக்‌ காட்டு மன்‌

நட்புக்கு ஓர்‌. இலக்க கோர்‌, ஆகக்கூடி காதல்‌ கண்ணுக்கு ஜ.இஷடி கழிக்கக்கடிய படம்தான்‌!

"பத்து வருடங்களுக்கு முன்பு நினைவிருக்கிறதா? உங்கள்‌: இிருணத்தன்று என்னையும்‌. உங்கள்‌ வாழ்க்கைத்‌ துணையாகத்‌. தேர்ந்தெடுத்ததை?"'

ஹெர்குலிஸ்‌

வெறும்‌ சைக்கிள்‌ மட்டு. மன்று; வாழ்ராள்‌ முழுதும்‌ உழைக்கும்‌ ஓர்‌ உறுதுணை

நர ரரோன்ன்‌ 1 பத்‌

'தன்கு....தள்ளு, இல்‌ கன்‌ க்‌

ட்ட இழுத்த அட்டார்‌ உறசாத்துடன்‌:

தலம்‌ மதத்‌ தமத பெத்த கட்டம்‌ கோக கொ மமித வத்‌ மதன்‌

சக ஒன்று,

தேங்க தனததார்‌, மருக்ப்பா மூணு மக்கட்‌

படுக? என்ற மண்‌, அத்தச்‌ சேது "ஓ! தேர! என்றலதியதையும்‌ போரு படுத்தாமல்‌, “எனக்குத்தான்‌ உன்‌ ஸ்னிட்‌ தமார்

ராஜேந்திர ௫மார்‌

அரை டுக்கெட்டாகம்‌. பார்த்தது.

கலம்‌, ஒக்கட்டாக. ்‌ ம்‌, சட்டேன்று அடை வாசம்‌ தெயயன்கம்‌, ஆமாம்‌ உன்‌

"பயி சேளல்கியமா? என்‌. னவா எனத காமக்‌ ன்‌ நகக்‌ பத்து திமவ்களை

வெந்த பணியின்‌ நெஞ்சு திமிநவதை

அடுத்து அந்தக்‌ கியூ, வரிசை: கணச்சமான அளவுவரை அறைத்து: போயிருப்பளையும்‌.. எண்டு வட்‌ டான்‌. ஐயோ! தான்‌ தின்ற இடம்‌, போக்‌ விட்டதே! மிஸ்டர்‌ மனன்‌!

நலமாக சத்தம்‌ போம்‌ பன்‌ டமாக. சேலத்துல போல்‌ மேன, வந்த பிறக உனக்க எத்தன்‌

கோடு. என்று, பல்‌ அநத மல்கும்‌ 2௭.

எம்ப யால” என்‌ ல்‌ ரீ

பன்னிரண்டு மணிக்கு. மைதபைன்‌ கண்களில்‌. கொஞ்சம்‌. கொஞ்சமாகச்‌ கண்பு ஏதம்‌ கோ அக கமிட்‌ கால்க கொன்று தொப்ப அந்தக

மணி. பன்னீரண்டாலே சேதுவைத்தான்‌. காணோமேன்‌ப

“அம்மாவுக்கு என்ன வேணும்‌?” என்று மதத ஒர ரட்ட வரக அன்‌ தெய ஒருத சவான்‌ என்று எத்ர்பராத இனம்‌ கலக்கிப்‌ போளன்‌.. னன்ன. வேணும்னு வத்து கேட்சலே இங்லை தோமாலல்‌, தி போல்‌ மலா கொண்டு அர்க்க தான்‌ ஜேன்‌ ட்ட கட்ட கொண்டன பே. ஒன்று அடட்டியடித்தவள்‌. அமன்‌. போன: கொள்ச தொரத்தக்கேக்காம்‌ வெலவெலத்து எத்து அட்டன்‌. னன மைதினி உள்ளே. வத்தது, அது சாம்ப டத்‌ தசய?! என்று 3

(மி அத்த என்ற விதித்தான்‌, அறத்தான்‌ ததன்‌ த்தா அங்க அட மிதம்‌ பேன்ணுகக.

பககக அன்‌ அவக திய சகது 2ம்‌ பககக அல பன்‌ ந்த சததம த்‌

நகைய சக்க, சோனில்வா்‌

க, மேடம்‌ னத்‌ சாப்பிட என்து வதி, ச்பிட்டாச்கட தான்‌ கேன்‌... என்று

வெளியேறி விட்டாள்‌ அவசரமாக.

சோலும கீரகக் தம அகம்‌ உள்ளே சதம்‌, கண்டக, கந என்த மலத்‌ [பரச ஆக்டகவம்‌

தெ பதன கவவால்‌ ணன்‌

மழைல இழையும்‌. லைன்‌ இக்கல்‌ தெ ட்ட

தசயக, "வகேஜ மரத்த கப்ப ஹோட்டதுகம்‌

போகக்‌. கூடாது! என்று கடும்‌. உத்தர போட்டவராலித்தே பீச்னனிபால்‌!

எமில்‌ மைதினி! சேது.

வைத்தான்‌. ஏன்‌, ஒட வரிக்க வார்‌ ரத்தி?

எது சன்‌? என்‌ படுகை. அதம என்று ன்ற கலர

எதியாராத விதமாக அல்க்‌

தோ

ஒன்‌ அப்பா மாலடியரத்திலிறு

நர: அவனால்‌ கன மமவல்கலட "மட்டும்‌ போகம்‌.

வலக டத டப தி

புரொராம்பரு போல்‌. விட்டார்‌. அதாம்‌ காமச்‌ மாலின!

போம்‌. ிடட்டார்க ்‌ நாலும்‌ போகத்தான்‌ பதம்பட்டேன்ட என்ர

(கன நங்கள்‌.

நம போன்றன. எனத்‌ கக வணக வர்க்‌

20. ஓடவே! என்று யுதப்‌

ஜயம்‌ வேட

மணி ஒன்றரை. கரனை டாக்கனில்‌ கூட்டம்‌ தெருக்‌ "தனித்து, மாகக்‌ காட்டிக்க இப்போதே.

ட்ட டொகின்‌ பதத எற்த்த தட்டான்‌.

வெறும்‌ கையை. "அன்று கேட்டதும்தான்‌

சகஜ?! என்து அலன்‌ சன்டை. கல்‌... பைய கால்கேம்‌. நரி போக உணவ அவது தோன்‌: பரேம தேலினனு போட நாலாம்‌ மாத்த னதபால்‌ அலா செக்க்‌ வனத்தை வெண்கம்‌ கெக்‌

தட்‌ அன்த ரர: டத ட்ட] சது கயாம்‌ பத்த ஹே பககக கண்டக பபகா அதர தட கமான என்தன்‌ கண்கள்‌ வியப்பால்‌. ரத்தன டாக்ஸி"! க்க திட்டாக தன்றிருந்த... டாக்னியை. நோக்கப்‌. ககாள்ள. அழித்‌ அடு யான ப்ப பகள்‌ பம ததன்‌ படட ராப ௦௧ கந்த போலிஸ்காரன்‌ செனடிகன்‌ பதக இருப்பதை; முகத்தில்‌ தெற்பிகக்‌, டட அட]

(ப ்‌ ல்‌ ன்‌ எது அனம்பான மர நடக்க வைத்தது. அடக்கல்‌ தமன்ன தான கேர ட்டம்‌? ததவ வவ டட டன்ட்‌ தமட்கபப

ம்‌ டா சோமாதி”: என்றவன்‌. போர்க்க தகிடம்‌ அவ்வாம்‌ கொண்டு தண்டில்‌ போகும்போது சத. கேட்டான்‌! போம்‌ வ்‌ ஷம்‌ வையுங்க: சாலங்காலல்‌ "எந்த வழியே போகணும்‌?" என்‌, சினிமா விட்டதும்‌ வத்து சீப்போரிட்‌ எழுதித்‌. பதில்‌ சொல்ல மைஇிலி வாயைத்‌ இறக்‌ தரன என்ற ம்த சத எாதிஸ்‌ கக்கத்‌ தெரியம்‌ “2 இலஸ்பெடோர்‌ மணசிவன்‌ பெயர்‌ அல. மக்கள சலுகை அள்தது: மாலை மணி ஆறடிக்கறறது. செல்ல ணலதும உாகசி மடைக்கி வன்வேபடஎக்குமே ட௱ மத முரை. கர அடையாது" என்றதுமே "வராது வான நிழ தர்னு்கு வதது சேவக, இர்‌ என்று மோக்ட்டாச்னனட, 4 அட்‌ சதா. மதத்த போ்‌ பார்த்த பனியால்‌ பறி அண்மை ட்டேன்‌ என்றவள்‌ பதறி, ெல்தன்றத நட்த கெளலடகம்‌, கட்த, அட டபக்‌ போளி எட்டுக்‌ மட்காண்டும்‌ தாண்டிப்‌ போன பின்‌ சேது அடு: என்றுன்‌, கெட்டான்‌, அடையாது போகவேண்டியது... அந்த அதுபபுக்காரன்‌, ரித்த சிப, கெரியம்தானும்‌. ந்தது. பயான்‌ பயா!

வக்‌ அன்பாலை. வணங்க ஸரம்மிஸ அகன்‌ ரமக்மேன்‌. என்ற வரவை, அலனது, வும்‌ கேட்‌ கடிதம்‌. ஏன்று ஒழுதிஷடை ஆனை அகத அலகும்கக்‌ தனில்‌ அரும்‌ சபல, 'நகலம அகப்ள்‌ வாழத்தது அமரம்‌, இமையும்‌ மரத்த, "நரம ஒறதாது அலைண்ட அம கடிதத்தை மாப்ள ஒளில்‌ வெத்து மடி ஷப்னை விதப்‌ மிமளசிகந்து கபம்‌ அதை: கதய அைசப்பல,

மடக அப்னைஷக சமதள பட மககள மிதந்தது வல வண கம்ஸ அபத மனனம்‌ மல்ததட இுிலாம மேற் இணைந்வை வன்ன வனவள த்கமல ஒதுக்‌ அற்றை நாட்கல்‌ அழியக்‌ கற்கக்‌ சென சர ப்ர எல்‌. ரத்தம்‌ கரத்தை அடல கணட முகர (விய, லல அறுகம்‌ கலந்தன. கடத்தல்‌ எர்த்த வின்ப தன: ன்‌ கதகும்க்‌ தநத கொடுத்தன அவர அடதத வழ்க அலவ படட

ஆதம. இதத வயவர்‌ ஜி அக்கலை, கலுன்‌

[..]

வெய்ட்‌ தேத, அறுபபக்காரன... முடக்கம்‌ வடித்த கொண்டான்‌. அடுத்த்‌ 8 நிமிட தோம்‌ தடத்த ஏககாலிளே அ்தன்கம்‌ விட்ட அறுப்ுக்காரகாக்‌.. கர்‌

£அம உருட்டி விட்டார்கள்‌. அட வமல்‌ விம்‌ மரத்ம கேம்‌ 'எப்படி கரேக்பாக இந்த

இடத்துக்கே வந்து சோதிக்க பதா எம்ப என்ன மரி வலம்‌ மதுக்‌... வரக்கட்டுமேன்னு கெ களிச அத்தோம 2". எரேன்தமன்‌. சொன்ன, பல கேகீலாலிம்‌ போக்க

11/17 ்‌ |

செவிகள்‌ மில்தொடத, கோணல்‌ மாண்‌ சஷ்னோட்‌ போட்டான்‌ பானில்‌

கத்‌ ட்ட ண்ட்‌ சல்‌ அத எக்திக இதம்‌

்‌ ல்க ட்‌ பகவ கி வவ சஅத்‌ களாம்‌

தடவு அகமட்‌ எமக்கு சன பன்ர அழத, எலாம்‌ நேர கட

[பட க்கல்‌ வல அவகாச நக த்தப்‌ மன்‌ த]

பாராத விதமாக அ! அதக

(அறு சிதம்‌ பப்பட்‌

கடம ரைத்‌ பட ட்ட அட நத, கதவம்‌ கக்‌ பன்‌ மதர்‌ இத கோம்‌ நம்‌ கப வம்‌ பகனக இன்த பட்ச கனத சதக்‌ பே அவ பக்தன்‌ என்ன்‌ என்பகத அருத்தம்‌ கொண்டான்‌, பட வேலவா சோல்கன்‌ 3ம்‌ (கும்பல்‌. நெருங்குது. ஏதாவது சத்தம்‌. போக " கணட தெல்‌ கம்‌ வெம்க்ன எத்த ட்டன தாத்தன்‌ நக்பமமந் கக போல இற்தாம்‌ தானதன த்தான்‌ பவ டடத பபப நகக்‌ அப்‌ அண்‌ கோரிக [லு பத்க்‌ ன்‌ கத்லி வட வன ம்‌ கண்னை கை தன்ன அமாத்க்தா தரவரிசை கேத அகக்‌ அத்த யல்‌ ன்‌ வது அண்‌ அகமே. அதக ன்ற கைதட்டறுக்கம்‌ இனா கடத்தல்‌ பத்ரன்‌ பவனி ன்‌ சுன்னி சி, ம்பிப்‌ பாராத மாணவரும்‌ நூக்குமிடையே தன்னையறியாமல்‌ சேதுவின்‌. பன னு மிதத்தல்‌ வந்த நின்றன்‌ மைதில்‌, “பசல்‌ கத்‌ போலை "புறப்படுங்கள்‌!" என்று ளெம்பிய மணி, ரர ப்பத்‌, தத உட்டு ஜப்கை பாமா?! என்று, கிச்‌ சட்டென்று இறல்ல்‌ *"இலன்தான்‌ உன்‌ ஸ்வீட்‌ ஹார்ட்டா!' வத்தார்கள்‌, பட்டென்று, கத்தியைத்‌ தட்டி இருதிருவென்று விழித்தான்‌ சேது,

[1

பாலாேரி வபனிபிட்‌ சிட்‌ பண்டு ஒரவேட்‌ லிமீசட்‌

ஈச்சாரி தெரு, திருவல்லிக்கேணி,

"தரல்‌ சப்பண்டு 19) ஆப மகவும்‌ எண நடத்தபபனறன. தரன ஆம நட்ட 1781)

85 மாதங்கள்‌: குறுக காகச்‌ சட்டு கவு ஊத £நதா... இய தொகை வரும, & ரூ.20.

ந. ௫100 ௫. 50

அங்கத்தினர்கள்‌. தடை 20000) 100. ட்‌

ராம்‌ஜர்த்‌ பிரஹமி ஆயில்‌

(ஸ்பெஷல்‌ ரெ. 1) (சிதிஸ்டர்டு)

கத்தல்‌ உர்வதையும்‌, பொடுசையும்‌ தடுத்து கோத்ிற்கு ௧௫. 'இறத்தையும்‌ பனபனப்பையும்‌. அலிககும்‌. ஓர்‌. ஒப்பற்ற கூந்தல. "தைலம்‌, பல க.௰ரத்த மூலிகைகளைக்‌ கொண்டு தயாகிக்கப்பட்டது. முகாக்கக்‌ [தனச்சசயனித்து, ஞாபக சக்இயை அகத்து, கண்‌: எசமடகவும்‌. அடிக்கடி ஏத்படும்‌. தமலலியையும்‌ போல்‌ நிம்மத வான இத்திரையை அளிக்கிறது:

யோகாசனப்‌ படம்‌.

எங்கள்‌ யோகாசனப்‌. படத்தில்‌ காட்டிவுள்ளவாறு. ஆசனங்களை முறைப்படி செய்து வந்தால்‌ நீங்கள்‌ கடல்‌ வளிஷு யெத்று ஆரோக்யமாக வாழனீர்கள்‌

விவ க. 3/- (தபால்‌ செலவு உள்பட)

ஓய] உதரம்‌ *டகே5 தா 4

தற த, 80108 ௧7.

மசரான்‌ டம்போ2 28, கைனியம்ய ஊலக்கள்‌ தெ, மதராஸ்‌-8 போன கவின எமது சென்னை ஆமீனில்‌ யோகாசன வருப்புகள்‌ நடத்தப்படுகின்றன.

பரதீதிரை ஏ.எஸ்‌.ராகவன்‌

'அயத்துக்கோர்‌. எல்லை. காணில்‌ விளம்‌, தல இதும்‌ தானத்தின்‌ அடைகிதம்‌ பண்‌. வின்‌ பழுதிலும்‌. பதின்‌ புரைலலும்‌ மறைகளே வின்மின்றன; மூதுவெ வெல்லப்‌ பாலன்‌ சவை கெட்‌ இங்‌, பதுக்க அடங்காது. போவது கோபாலை வெளியேறத்‌ விட்ட பிறகு: பாருக்குட்டி பொல பொல வேன்று கண்ணர்‌ ககுக்தாள்‌,. ஓர்‌ உணர்சி வின்‌ எல்லையை எட்டி விட்ட எதர்மனைதலான்‌ மந்தர்‌ கணரிச்சோல்‌ சல தொக்க அவனுடைய, நெஞ்சு சரித்து ததுமோர்வதைகட்வ உள்வத்தில்‌ பழைய கப ந்து விட்டது, கோபாக்க்‌ இரதி அடித்து விட்டேனே. 2 சருகு வந்தோம்‌! கட்க ப்‌ நக்ன்‌, பக அதிமாக? என; பகு படிப்‌ நந்து? பகன்‌ வைத்தாக மாதி விட்னு?. சொல்லுங்கள்‌"! என்று புலம்மிஞள்‌.

கம்‌ மைத்தயம்‌, உட்டபட அப்பம்‌

“பவ. ஒர கொ்டரில்‌ தனர்‌, தெர்பமா 9 என கோவத்தை அகர்‌ போரும்‌ நத்தம்‌

எனால்‌ அவர வனட்டார்‌; ஜெக தான்‌ போதம்‌ வெிப்மமா. வக்‌ இகம்‌ சோக்கா அறன்‌

கேது, வட்டத்‌ அன்‌. மெறப்பாக்‌ சன்‌ வெறுப்பே அல்பா விட்டது, இக்க மாற்றம்‌. அலபுள்ல்களுக்கு இலக்கணம்‌ “கதம்‌, கணம்‌. என்றும்‌ குன்றேறி, நன்ற செகலில வெருளினை்‌ ஒருகப்‌ பொருதி கட்க கடத்த. தக்க நம்மா

ம்தானே 8) சர்கம்‌ போனும்‌. ஒனம்த 22.

நோகச்‌ பயந்த விட்டான்‌, கோபால்‌ போய்த்‌. தொக்கத்தான்‌... என்‌ 2 சொல்லான்‌. என்த எண்‌

தா எக்கா ஒட விடலாமா என்று பகத்தது

அறி. ்‌]

சே செஞ்ச ரு பன்‌ மதத வட அகம்‌ காற்‌ மரகத என்னத "தாயம்‌. கந்து அட்ட: மார்க்க வத்தவள்‌. அதவு கொண்டு வட்‌. டான்ட்‌ செல்லத்‌ காலாக ஒட்டெறவை மேத்‌ சொன்ன மாடம்‌ ப்ட்‌ ஏமாத்த அவளால்‌ ஆசாதுட்‌ செய்க பால்‌ மிள வியா இற்கு, இந்தச்‌ யல்‌ வேரு? 'கோயால்‌ வருவாரா, மாட்டாமா 7...

ரோஹிணி... பெருமூச்சு... அட்டான்‌.. -கயாது வந்தாலும்‌. இமைதான்‌.. வரர. விட்டாதும்‌ இமைதான்‌?” என்ன்‌,

“க்கம்ப்ட ஏன்‌ அப்படிச்‌ சொல்லல்‌, ரொஜிணி?ஃப நான்தானே அவரை விரட்டு அனுப்பீன்‌?

ந. விரட்டலில்குவம்மா;. உள்ளிட ருந்த கானி விரட்டினை. இல்லாலிட்டா ஒரு பெண்பின்னேக்கப்‌. பயந்து. ஓடுற. ஆன்‌ இல்லே கோயாதூ... அவவயிலா, தெனனைம்‌ பார்த்து எனக்கும்‌ அண்ட கரிய, போச்சு, தாயே

கோபத்திலே. சொன்னால்‌. ஓட வேண்டுமோ?"

சாருக்கட்டி, , தந்தது. நன்மைக்குத்‌ ததத அசத்த சோனக அகம்‌

இங்கே கால்‌ வைக்கச்‌ கட்ாது.''

அமணர்‌ என்று அல்லன்‌ பாரக்‌ (ட்டி, அவனுடைய முகம்‌ வெத்து விட்டது. நடமா. இங்ம்த, எனக்க தொல்‌

'ஊரர்‌ என்று: தெருலிடம்‌. நீதா கேரயாக்ப்‌ பத்திக்‌ கோன்‌ சொன்னால்‌

எகள்ளதைச்‌ சொன்னேன்‌."

1 போய்ட நீ பொய்‌ சொல்லிரு ப்ரம்‌ சத்தியமா தான்‌ போல்‌ சொன்கல்‌ வமா... அனக்கு ஒண்ணும்‌. தெரியாது. கோபாது: தெருவையும்‌ அந்தத்‌ கொழித்‌, சங்கத்து. ஆரும்‌. ஒழிக. இட்டம்‌

பாருக்கட்டிக்கு இதல்‌ கேட்டு, அடக்க. முடிமாக கோபம்‌ வத்தவிட்டது... கோபால்‌

வெளியயெதியதற்கக்‌. அனுடைய சிற்றம்‌ காரமைல்ல, ரோதசிணியின்‌ தரோசமே சரணம்‌... என்று எண்ணின்‌, "போ; இல்குத்து,பட கஸ்‌. பேச்சை வெல்லாம்‌. தான்‌ கேட்கமாட்டேன்‌!! என்று இரைக்தாள்‌.

23

சொதினரிக்குச்‌ சரப்புத்தான்‌... வந்தது; எலன்கசவாம்மாட போகச்‌. சொல்றே. வெத்தியக்காரப்‌ பொண்ணா... இருக்கே !

மெலே வெள்ளம்‌ போவுது, கு:

தேச்னாமடடட. என்றான்‌.

பருக்கும்‌ வேகமாக அலன்‌ அருகே வத்து, அதி. போலியா இல்லாலிட்‌, போட்டா! என்று பல்லக அடித்தான்‌.

'டல்‌"! என்றுன்‌ ரோஹன்‌, “மாட்டாயா? போக்‌ மாட்‌ பால்‌ தீ போ (கண்பு சோதியில்‌ கையைப்‌. பத்தி அவளை: மென்மேதன்ன முயன்றான்‌. பாருகிகட்டி, இமிதிக்‌ கொண்டு உள்ளே ஓட முயன்றாள்‌ சோஜசிணி, ஒருக்கு ஒருத்த சமைக்காமல்‌ அலர்கள்‌ கழித்த போராட்டம்‌. செரு. கே போவோர்‌. வருவோர்க்கு வேடிக்கைக்‌ காட்வோலு விட்டது. சம்மா இது? உங்களுக்கே நல்லா. இருக்குதா? போடுல்ற சண்டைக்‌ வீட்‌

இக்கன்‌ போலப்‌ போடுங்களேன்‌!" என்ர எடரதிண்‌ அவரைப்‌. பார்தது, விளக்க மாகவே... வழக்குரைக்ககாஞன்‌ "அம்மா,

இது ஓர, அப்பானப்‌ போண்ற, தாஸ்‌ ஒடைச்கச்‌ சொல்சன, இங்கே கோபாய்னு, ஓர ஆள்‌ இருக்கு: கெட்ட மனுசன்‌, தக்‌, ஐம்‌ அஞ்சாத மனுசன்‌. அவலுக்கு இந்தம்‌ பேண்மேனே ஒரு கண்‌ இருக்கத்‌.”

அப்பாடி ஏதாவது. ஒரு, அகையான வில.

சரம்‌. இருக்கம்‌ என்பதைத்‌ தாம்‌ ஊத்த நக அமித மனிதர்‌ கலையை ஆட்டினார்‌. பாருக்கட்டி,.. மறுத்தாள்‌, "போல்‌,

கொமாதுக்கு என்‌ மேலே ஒரு சண்‌ இக்கு: இரண்டு சண்‌ இருக! என்றாள்‌. சொஹிணிக்கு அவளுடைய படில்‌ சாதக.

மாகப்‌ போலித்ுட்‌"பாரித்தங்களா, அம்லா. இரண்டு [கண்‌ இருக்குதாம்‌, நால்‌ சொல்‌ இது நெசமா மோய்மான்று பாருங்க,

கடட ட்டம்‌ அ. வாட்டர்பரீஸ்‌ காம்பவுண்ட்‌

சாப்பிடுங்கள்‌ சிவப்பு லேபில்‌